Welkom bij DNA-Trading

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Overmacht
Artikel 13 – Intellectuele eigendom
Artikel 14 – Duurtransacties
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 - Aansprakelijkheid
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Consument: de natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen en diensten verwerft of gebruikt en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
2. Dag: kalenderdag (met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen). Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag;
3. Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
4. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de Consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
6. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
7. Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon, die goederen en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt en die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft;
8. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen een Onderneming en een Consument betreffende goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de Onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer Technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;
9. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Onderneming en Consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

Artikel 2 Identiteit van de Onderneming
Kris Sienaert – DNA Trading Company
Aalstersesteenweg 68 – 9400 Ninove (Belgium);
Telefoonnummer: 0473 26 11 53
E-mailadres: info@lightville.be
BTW-nummer: BE 0814 645 194


Artikel 3 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Onderneming en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Onderneming en Consument.
2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Onderneming zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke goederen- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Onderneming gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Onderneming niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de identiteit van de Onderneming en haar geografisch adres;
o de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;
o de wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten
o de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;

o de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
o de kosten voor het gebruik van de Techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
o de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten (ten minste in het Nederlands of in het Frans);
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o waar passend, de minimale duur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen.

Artikel 5 De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Onderneming is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De Onderneming kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Onderneming zal bij het goed of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.de identiteit van de Onderneming en zijn geografische adres
b. het geografische adres van de vestiging van de Onderneming waar de Consument met klachten terecht kan;
c. de identificatie en de prijs van het goed of de dienst;
d. in voorkomend geval, de leveringskosten;
e. de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
f. het al dan niet bestaan van een Herroepingsrecht;
g. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het eventuele Herroepingsrecht gebruik kan maken evenals het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde:
" De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. ",
h. bij ontstentenis van het eventuele herroepingsrecht, het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde:
" De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. ";
i. waar passend, de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen.
c. de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen;
6. In geval van een Duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering of uitvoering.

Artikel 6 Herroepingsrecht
Bij levering van goederen:
1. Bij de aankoop van goederen heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 dagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed aan de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger. De Consument zal hiertoe schriftelijk of op een voor de Onderneming beschikbare en toegankelijke duurzame drager een kennisgeving verzenden vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn.
2. Tijdens de Herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het goed met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Onderneming terugzenden, conform de door de Onderneming verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete te herroepen gedurende 14 kalenderdagen. Deze Herroepingstermijn gaat in op de dag na het afsluiten van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Onderneming bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."


Artikel 7 Kosten in geval van herroeping
1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de Consument een deel of het totaal van de aankoopprijs en de aan de aankoop verbonden kosten al betaald heeft, zal de Onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 Uitsluiting Herroepingsrecht
1. De Onderneming kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien de Onderneming dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. De consument heeft geen Herroepingsrecht voor volgende Overeenkomsten op afstand::
1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de Consument begonnen is vóór het einde van de bedoelde Herroepingstermijn;
2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de Consument is verbroken;
4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;
5° voor diensten voor weddenschappen en loterijen;
6° betreffende de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de Consument, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.
7° in verband met het aanbieden van diensten van onderdak, transporten, restauratie en vrije tijd waarbij de Onderneming zich bij het sluiten van de overeenkomst verbindt deze prestaties op een welbepaalde datum of specifieke periode te verrichten, behoudens indien de prijs van de aangeboden dienst 350 euro per persoon overschrijdt of indien de verkoopsaanbieding plaats vindt in de loop van een telefonisch gesprek of via een fax of e-mail en op initiatief van de Onderneming zonder het voorafgaande akkoord van de bestemmeling;

Artikel 9 De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de Onderneming goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle
belastingen, taksen en diensten die door de consument verschuldigd zijn.
De Consument kan wel gevraagd worden bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten ten laste te nemen. In voorkomend geval zal het bedrag aan de Consument worden meegedeeld voordat deze zijn aankoop definitief plaatst.

Artikel 10 Conformiteit en Garantie
1. De Onderneming staat er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het goed geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. De Consument beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen gekocht bij de Onderneming. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Onderneming zich ertoe het gebrekkige goed (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Onderneming behoudt zich het recht voor om het goed om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de Consument.
3. Indien op een goed een commerciële garantie van toepassing is, zal deze vermeld staan op de website van de Onderneming. De details hierover zijn terug te vinden op de website van de Onderneming en op het garantiebewijs dat samen met de factuur verstuurd zal worden, indien de commerciële garantie van toepassing is. Voor meer informatie hieromtrent kan de Consument contact opnemen met de Onderneming. Elke commerciële garantie laat de wettelijke rechten onverminderd.
4. Om een beroep te doen op een garantie, moet de Consument het aankoopbewijs/orderconfirmatie of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Voor goederen die thuis werden geleverd, dient de Consument verplicht vooraf contact op te nemen met de Onderneming teneinde de praktische modaliteiten af te spreken. Naargelang de aard van het goed kan de Onderneming beslissen om het gebrekkige goed hetzij op te halen voor herstelling, hetzij bij de Consument thuis te (laten) herstellen of vervangen.
5. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur of in geval van tussenkomst door een niet door de Onderneming aangewezen derde.

Artikel 11 Levering en uitvoering
1. De Onderneming zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Onderneming geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, te rekenen van dag volgend op die waarop de Consument zijn bestelling aan de Onderneming heeft toegezonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de Onderneming de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de Consument het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met aangetekende kennisgeving aan de Onderneming, te ontbinden, mits op dat ogenblik de Onderneming het bestelde goed nog niet heeft verzonden of nog geen aanvang heeft gemaakt met de verstrekking van de bestelde dienst. Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de Consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
5. De verzending van goederen en van titels die diensten vertegenwoordigen, gebeurt steeds op risico van degene die met de Consument heeft gecontracteerd.

Artikel 12 Overmacht
1. In geval van overmacht is de Onderneming niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de Consument na te komen. De Onderneming is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Onderneming, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. De Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de goederen, diensten en/of de website van de Onderneming berusten bij de Onderneming, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningenen modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
3. Het is de Consument verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het goed of dienst zelf.

Artikel 14 Duur van de overeenkomst
1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

Artikel 15 Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Onderneming te melden.
3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Onderneming behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 16 Klachtenregeling
De Onderneming beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Onderneming, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Bij de Onderneming ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Onderneming binnen de redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 Geschillen
Op overeenkomsten tussen de Onderneming en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
De wederpartij verklaart volledig bekend te zijn met het feit dat de bestaande regelgeving voor fietsverlichting niet is geschreven voor de fietsverlichting c.q. velgverlichting die DNA Trading Company aan de wederpartij verkoopt. Het gebruik van deze fietsverlichting c.q. velgverlichting is volledig voor rekening en risico van de gebruiker daarvan c.q. van de wederpartij. DNA Trading Company is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor bekeuringen c.q. boetes die door de politie of anderszins in rekening worden gebracht aan de gebruiker van de fietsverlichting c.q. velgverlichting c.q. aan de wederpartij voor het gebruik van deze fietsverlichting c.q. velgverlichting, al dan niet op de openbare weg.

Artikel 19 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

DNA-Trading

Mijn Acount

Login Aanmelden

Contact

DNA-Trading
Aalstersesteenweg 68
9400 Ninove
België
BE 0814 645 194
IBAN BE17 0635467585 21

support@dna-trading.be

Website Nieuwsbrief
Ontvang GRATIS de DNA-Trading.be Nieuwsbrief met de laatste aanbiedingen en handige tips

*  Uw emailadres:
*  Vul de veiligheidscode in:

×